WAŻNE! PRZECZYTAJ 

(Informacje bezpośrenio ze strony  https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil )

PALIWA OPAŁOWE

Od 1 września 2019 r. zmieniają się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Od tej daty, co do zasady, każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw będzie mógł złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne
i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Mimo wejścia w życie nowych regulacji prawnych do 31 sierpnia 2020 r. będzie można sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach. Okres przejściowy dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Każdy, kto będzie chciał skorzystać z nowych rozwiązań może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Instrukcja rejestracji dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego

 1. Zaloguj się na PUESC. Jeżeli nie masz konta - „UTWÓRZ KONTO".
 2. Ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU", a następnie wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU".
 3. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.
 4. Podpisz formularz:
  • Profilem Zaufanym albo
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • kwotą przychodu albo
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.
 5. Wyślij formularz.

Ewentualne pytania prosimy kierować na bieżąco na usługę HELP DESK dostępną pod adresem: www.puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc. Niektóre powtarzające się pytania znajdziesz pod hasłem „FAQ - najczęściej zadawane pytania".

 

WIĘCEJ NA https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil

Zamówienia pod numerem telefonu: (33)   8633 956

 

 

PONIŻSZE DOKUMENTY TYLKO DO 31 MAJA 2020 (tzw. zamówienia po staremu u nas). 

Oto zestaw koniecznych dokumentów do pobrania jakie są potrzebne przy składaniu zamówień i handlu naszymi produktami. Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu (33) 863 39 56.

Wydanie, oświadczenie i zadysponowanie dla klientów prywatnych pobierz
Oświadczenie w sprawie przeznaczenia oleju opałowego pobierz
Upoważnienie do podpisywania oświadczeń pobierz
Wzór zamówienia pobierz
Oświadczenie o niezwłocznym powiadomieniu w przypadku zmian pobierz

FIRMY / ZAKŁADY / SZKOŁY / URZĘDY

Dostawa na podstawie umowy lub zamówienia - Do naszej firmy należy dostarczyć:

 • Zaświadczenie o nadaniu NIP - podpisane za zgodność z oryginałem
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON - podpisane za zgodność z oryginałem
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, lub uchwała (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, statut, itp.) dot. powstania, ustanowienia danej jednostki, np. szkoły, urzędu. Wszystko potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez właściciela, prezesa, dyrektora lub inne osoby upoważnione.
 • Oświadczenie dot. podpisania oświadczenia w sprawie przeznaczenia oleju opałowego

KLIENCI INDYWIDUALNI

Należy złożyć zamówienie pod nr tel. (33) 8633-956

Podczas dostawy zostaje wystawiony dokument Wz-o (wydanie-zadysponowanie-oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego). Podczas sprzedaży niezbędne bedą:

 • Dowód osobisty nabywcy celem sprawdzenia tożsamości lub inny dokument stwierdzający tożsamość (Imię i Nazwisko nabywcy, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)
 • Adres zameldowania i zamieszkania jeżeli inny od adresu zameldowania.
 • Adres ustawienia urządzeń grzewczych
 • Typ i rodzaj urządzenia/urządzeń grzewczych
 • Liczba sztuk