Oto zestaw koniecznych dokumentów do pobrania jakie są potrzebne przy składaniu zamówień i handlu naszymi produktami. Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu (33) 863 39 56.

Wydanie, oświadczenie i zadysponowanie dla klientów prywatnych pobierz
Oświadczenie w sprawie przeznaczenia oleju opałowego pobierz
Upoważnienie do podpisywania oświadczeń pobierz
Wzór zamówienia pobierz
Oświadczenie o niezwłocznym powiadomieniu w przypadku zmian pobierz

FIRMY / ZAKŁADY / SZKOŁY / URZĘDY

Dostawa na podstawie umowy lub zamówienia - Do naszej firmy należy dostarczyć:

  • Zaświadczenie o nadaniu NIP - podpisane za zgodność z oryginałem
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON - podpisane za zgodność z oryginałem
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, lub uchwała (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, statut, itp.) dot. powstania, ustanowienia danej jednostki, np. szkoły, urzędu. Wszystko potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez właściciela, prezesa, dyrektora lub inne osoby upoważnione.
  • Oświadczenie dot. podpisania oświadczenia w sprawie przeznaczenia oleju opałowego

KLIENCI INDYWIDUALNI

Należy złożyć zamówienie pod nr tel. (33) 8633-956

Podczas dostawy zostaje wystawiony dokument Wz-o (wydanie-zadysponowanie-oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego). Podczas sprzedaży niezbędne bedą:

  • Dowód osobisty nabywcy celem sprawdzenia tożsamości lub inny dokument stwierdzający tożsamość (Imię i Nazwisko nabywcy, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)
  • Adres zameldowania i zamieszkania jeżeli inny od adresu zameldowania.
  • Adres ustawienia urządzeń grzewczych
  • Typ i rodzaj urządzenia/urządzeń grzewczych
  • Liczba sztuk